Med hjärtat i

skärgården

Vrångö 1967. Transportmöjligheterna på ön var obefintliga så Roland Sjöberg köpte in en traktor med tillbehör. I takt med ett utökat behov av bland annat markarbeten och transporter ökade också maskinparken. På den vägen är det. Dumpers, grävmaskiner, båtar, färjor och kranar. Det som en gång började med en enda traktor är idag ett fullfjädrat transport- och entreprenadföretag med ett intakt engagemang för en levande skärgård. Att skapa en bra infrastruktur för alla de som väljer att bo och leva ute i skärgården är och har alltid varit drivkraften för familjeföretaget Vrångö Transport.

Vi vill här skildra hur den femtioåriga resan har utvecklat oss till det företag vi är idag och hur vi har förvaltat erfarenheterna från alla mångfacetterade uppdrag i Göteborgs skärgård. Vi vill också berätta varför du som partner alltid kan förvänta dig att vi lever upp till dina självklara kvalitetskrav.

Idag är det andra generationen som driver företaget, men den första bidrar fortfarande med sin erfarenhet. För det är just den unika och värdefulla erfarenheten, kombinerat med moderna metoder och lösningar, som gör oss till en ofta anlitad och betrodd samarbetspartner, leverantör och arbetsgivare. Det är ett förtroende vi med största allvar strävar efter att leva upp till varje dag.

Våra grundläggande värderingar bygger på..

Ledningssystem

vi navigerar efter

Vi tror på ett ledningssystem som leder företaget framåt och gör oss bättre och starkare. Vi lär av det som ligger bakom och blickar framåt. Det ska spegla verkligheten och skapa ordning och reda, vilket i sin tur leder till trygghet och bra relationer till våra medarbetare, kunder och leverantörer. Ledningssystemet ger våra intressenter inblick i verksamheten och hur vi jobbar. Genom tydliga policyuttalanden, arbetsplatsträffar och styrelsemöten som behandlar uppföljning av avvikelser samt planerar för framtiden så har vi en bra grund att stå på. Vrångö Transport ska vara ett företag att lita på.

Allmänt

Vårt ledningssystem bygger på vår gedigna erfarenhet i kombination med de principer som finns i dagens aktuella standarder för kvalitets- och miljöledning. Det innebär att ledningssystemet uppfyller kraven i kvalitetsledningsstandarden ISO 9001, miljöledningsstandarden ISO 14001 samt kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete ISO 45001.

Ledningsprocesser

Under ledningsprocesser beskriver vi vår övergripande företagsledning, marknadsföring, hur vi är organiserade, kommunikationsfrågor, övergripande resursfrågor, omvärldsanalys, risker och möjligheter samt de lagar och förordningar vi berörs av. Under ledningsprocesser har vi också samlat våra policyuttalanden.

Huvudprocesser

Huvudprocesserna består för vår del av många olika uppdrag som till exempel färjetransporter, sand- och materialtransporter samt entreprenadarbeten främst i skärgården. Inom avsnittet huvudprocesser beskriver vi hur vi bedriver offert- och orderarbetet, våra inköp samt hur vi planerar och genomför våra uppdrag.

Stödprocesser

Under detta huvudavsnitt finns bland annat rutinbeskrivningar för personalhantering, arbetsmiljö, ekonomi, intern revision, hur vi hanterar eventuella avvikelser och störningar samt vårt arbete med ständiga förbättringar.

Våra

riktlinjer

Kvalitetspolicy

Vi är övertygade om att nöjda kunder och medarbetare bidrar till att företaget ständigt förbättras. Därför strävar vi efter att:

 • Våra kunder ska uppleva att Vrångö Transport motsvarar högt ställda krav som utförare av renhållningstjänster och andra servicetjänster
 • Våra medarbetare ska känna tillfredsställelse och stimulans med sina arbetsuppgifter och arbetsklimatet
 • Samhället och alla andra intressenter skall uppfatta Vrångö Transport som ett seriöst och kompetent företag med mycket god lokalkännedom
Läs mer

Miljöpolicy

Vårt tydliga och genomtänkta engagemang för miljön bidrar till ekologisk hållbarhet och innebär ett åtagande att skydda miljön:

 • Vi ska minimera miljöeffekterna av verksamheten så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt
 • Vi åtar oss att uppfylla de krav på våra kunder och myndigheter ställer för vår verksamhet
 • God lönsamhet i företaget ger utrymme för miljöinriktade investeringar och ständiga förbättringar
Läs mer

Personalpolicy

 • Vi tror på ett företag utan uttalad hierarki där vi samarbetar för företagets och våra intressenters bästa
 • Våra medarbetare ska känna sig delaktiga i utvecklingen för företaget
 • En bra psykosocial miljö är A och O
 • Personalen ska få fortlöpande utbildning inom sitt ansvarsområde i företaget
 • Vi strävar efter att ha jämställda arbetsplatser där alla individers specifika förmågor tas tillvara
 • Eventuella personalproblem ska tas upp till diskussion omedelbart. En öppen dialog leder till att vi löser problem på ett snabbt och effektivt sätt
Läs mer

Inköpspolicy

 • Vi ska samarbeta med leverantörer som kan effektivisera våra gemensamma processer och minska vår totala kostnad
 • Vi ska välja leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljökriterier och bidrar till att skydda miljön
 • Vi ska samarbeta med leverantörer som stärker vår konkurrenskraft
 • Vi ska ta tillvara kompetensen hos våra leverantörer
 • Samarbetet med våra leverantörer ska präglas av långsiktighet, öppenhet och förtroende
Läs mer